Over ons

Over ons

OVERDENKWERK is in 2015 opgericht vanuit onze passie voor filosofie en de sterke overtuiging dat filosofie ons allemaal enorm kan helpen in  het werk en het dagelijkse leven.

Wij werken met gerenommeerde wetenschappers van diverse universiteiten, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Antwerpen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met diverse praktijkprofessionals bieden zij een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring.

Wij brengen de filosofie tot leven en vertalen deze krachtige gedachten naar de werkvloer, zodat iedereen kan profiteren van de wijsheden die filosofen door de eeuwen heen hebben bedacht en opgeschreven.

Ons team:

Jeroen Flipse

Jeroen Flipse (drs.) is filosoof, trainer en initiatiefnemer van OVERDENKWERK. Samen met wetenschappers van diverse universiteiten ontwikkelt hij trainingen voor bestuurders, commissarissen en beleidsstrategen onder het motto “Twijfel is het begin van nieuw denken”. Jeroen is op zoek naar filosofisch inzicht en diepere betekenis die de maatschappij duurzaam verder kan helpen. Daarvoor doet hij onderzoek, hij schrijft essays en organiseert filosofische trainingen en denksessies.

Als filosoof is hij bewapend met de gedachten van een breed scala aan filosofen, waaronder Socrates, Plato, Aristoteles, Epicures, Hume, Kant, Nietzsche, Wittgenstein, Sartre en Frankfurt. Hij heeft bijdrages geleverd aan het ISVW (Internationaal Instituut voor de Wijsbegeerte), de BlomBerg Society  en het NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren).

Jeroen heeft meer dan tien jaar ervaring met advieswerk in de (semi) publieke sector en in het bijzonder de corporatiebranche en is raadslid geweest in de stad Utrecht. Hij heeft titels behaald in de wijsbegeerte en managementwetenschappen.

Meer informatie en CV Jeroen Flipse

Cor van Montfort

Cor van Montfort (dr.) is lid van de Onderwijsraad en als senioronderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij als research fellow verbonden aan Tilburg University.

Van mei 2007 tot en met mei 2015 was hij aan diezelfde universiteit bijzonder hoogleraar ‘Goed bestuur bij publiek-private arrangementen’. Hij onderzoekt hoe publieke belangen kunnen worden geborgd in organisaties en netwerken die publieke en private kenmerken combineren. Hij heeft de afgelopen jaren in binnen- en buitenland o.a. Duitsland, Australië, China en India) veel onderzoek gedaan naar verzelfstandiging, publiek-private samenwerking, publieke waardecreatie, publiek ondernemerschap, goed bestuur, publieke verantwoording en toezicht.

Hij was van 1995 tot 2019 o.a. projectleider, afdelingshoofd en programmamanager bij de Algemene Rekenkamer en was van 2012 tot 2014 ‘gast van de raad’ bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij heeft ruime ervaring in het wetenschappelijk onderwijs en in het geven van trainingen en masterclasses voor bestuurders en toezichthouders in het semipublieke domein (o.a. voor Tias School for business and society, Nyenrode en het Zijlstra-instituut van de VU).

Meer informatie en CV Cor van Montfort

Sabine Winters
Sabine Winters (1983) werkt als freelance filosoof op het snijvlak van wetenschap, kunst en technologie. Als professional in de wereld van de filosofie is ze praktisch georiënteerd en geïnteresseerd in het proces van idee-ontwikkeling en het ‘hoe en waarom’ achter een theorie of proces. Haar masteronderzoek heeft zich ontwikkeld met een focus op de rol en functie van de verbeelding in de wetenschap. Onder andere hoe verbeelding innovatie aanjaagt, maar ook welke rol verbeelding heeft in data-interpretatie en wetenschappelijk onderzoek.
 
Sabine geeft onder andere film en filosofie colleges in Utrecht, Wageningen en Arnhem. Ze programmeert educatieve programma’s voor diverse kunst en technologie initiatieven zoals Oddstream (onderdeel van theater de Lindenberg) en is programmamanager van Foreland, een educatie platform voor design en industrie. Naast haar freelance bestaan, is Sabine de oprichter van het interdisciplinaire filosofie-platform Future Based, waar zij samen met een team werkt aan verschillende projecten. Met Future Based organiseert zij discussies, lezingen en publiceert zij podcasts en artikelen.
 
Rob Janssens

Rob Janssens (drs.) studeerde politieke en sociale filosofie. Deze achtergrond helpt hem om concrete vraagstukken van publieke organisaties op een andere manier te bekijken. De communicatieve theorie van Jürgen Habermas en de machts- en disciplineringstheorie van Michel Foucault zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen. De kracht van Rob Janssens is dat hij goed de verbinding weet aan te brengen tussen de concrete werkelijkheid en abstracte beschouwingen daarover.

Rob Janssens werkt als raadsgriffier bij de gemeente Doetinchem. Daarvoor was hij bij diezelfde en bij andere gemeenten concerncontroller, directeur middelen en afdelingshoofd onderzoek&statistiek. Centraal in zijn werk staat de vraag hoe gemeenten en andere (semi) publieke organisaties maatschappelijke waarde kunnen creëren. In al zijn functies probeert hij een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van deze vraag.

Op dit moment is één van de centrale onderwerpen waar Rob zich mee bezig houdt de legitimiteit van ons democratische bestel en dan met name de relatie tussen volksvertegenwoordiger zijn en meer willen overlaten aan de samenleving.

Meer informatie en CV Rob Janssens

Katrien Schaubroeck

Dr. Katrien Schaubroeck is filosoof en doceert aan de Universiteit Antwerpen de vakken Ethiek, Feministische Wijsbegeerte en Hedendaagse Analytische Wijsbegeerte. Zij promoveerde in 2008 aan de KULeuven met een proefschrift over Harry Frankfurt en praktische redenen. Daarna werkte als postdoctoraal onderzoeker in Canterbury, Berlijn en Utrecht.

De laatste jaren legt ze zich toe op de filosofie van de liefde, met speciale interesse in het spanningsveld tussen liefde en moraal. Haar boek ‘Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde’ (Letterwerk, 2020) werd genomineerd voor de Socrates Wisselbeker.

Voor de ISVW-uitgeverij stelt ze een boekenreeks samen over film en filosofie. Ze is mede-oprichter van het Onderzoekscentrum Metrodora (UAntwerpen) dat interdisciplinair onderzoek in de Health Humanities faciliteert. In die context doet ze onderzoek naar thema’s zoals abortus, autisme en de narratieve medische ethiek.

Meer informatie over Katrien Schaubroeck

Steven de Waal

Steven de Waal (dr.) is strategie- en governance expert en oprichter (2002) en voorzitter van de eerste private denktank in Nederland, de Public SPACE Foundation met de missie ‘het bevorderen van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap’. Om die missie waar te maken, leidt en initieert hij debatten (vaak over publieke dienstverlening), geeft hij lezingen en schrijft hij blogs, artikelen en boeken. Hij is gepromoveerd op het proefschrift ‘The Value(s) of Civil Leaders’ (2014).

Vanwege de combinatie van niveaus waarop hij opereert, zowel in boardrooms over goed bestuur en het functioneren in de top van organisaties als op nationaal en internationaal niveau om de nieuwe wereld en verhoudingen te duiden, is hij zeer betrokken op filosofie. Hij is daarbij aanhanger van de antieke opvatting dat filosofie moet inspireren en handvatten bieden voor levenskunst en levenswijsheid. Zijn favorieten zijn daarom Aristoteles (phronèsis en eudaimonia) en Confucius, maar meer nog Lao Zi en Zhuang Zi (daoïsme) en uiteraard ook Sun Tzu en Machiavelli. Vanwege hun levenswijsheid heeft hij veel geleerd van Socrates, Erasmus, Nietzsche, Alexis de Tocqueville en Wittgenstein. Hij past hun concepten en inzichten ook toe in zijn eigen leven als actief burger en in de vele bestuurs- en toezichtsfuncties die hij bekleedt.

Meer informatie over Steven de Waal

Henk den Uijl

Dr. Henk den Uijl is als filosoof verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Hij is daar co-decaan, docent en onderzoeker. Hij zit ook in de raad van toezicht van de JP van den Bent stichting, is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVTZ en is redacteur van het Filosofie Tijdschrift.

Hij studeerde af op het denken van Emmanuel Levinas, en heeft in zijn proefschrift zich verder verdiept in de traditie van de fenomenologie en wijsgerige hermeneutiek. Hij gebruikt dit vooral om na te denken over politiek, democratie en goed bestuur.

Meer informatie over Henk den Uijl

Henriëtte Bout

Henriëtte Bout is een veel gevraagd spreker op het gebied van het leren van organisaties over morele vraagstukken. Ze adviseert organisaties over hoe zij een moreel leerproces op gang kunnen brengen en begeleidt daarnaast regelmatig moreel beraadgroepen.

Daarnaast doceert zij ethiek en filosofie op de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam verzorgt zij gastcolleges voor diverse kennisinstellingen over beroepsethiek, bio-ethiek en wetenschapsfilosofie. Ze publiceert over moresprudentie en overdracht van morele inzichten.

Meer informatie over Henriëtte Bout

Johan Braeckman

Johan Braeckman (Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel, en Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. In 1997 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, met een proefschrift over de filosofische implicaties van Darwins evolutietheorie.

Hij is als hoogleraar wijsbegeerte verbonden aan de Universiteit Gent en was ook Socrates Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek focust op diverse vormen van irrationalisme, denkfouten en de culturele implicaties van de wetenschappen. Behalve artikelen in wetenschappelijke tijdschriften publiceerde hij ook boeken en hoorcolleges, onder meer over de geschiedenis van de wijsbegeerte, Darwin en de evolutietheorie en de mogelijkheden van het kritisch denken.

Meer informatie over Johan Braeckman

Pieter Wijnsma

Pieter Wijnsma is als netwerkpartner verbonden aan Governance Support, een bureau dat commissarissen, toezichthouders en bestuurders ondersteuning biedt bij governance vraagstukken. Hij heeft zo’n dertig jaar ervaring als manager en bestuurder (in de openbare) gezondheidszorg.

In 2019 is hij gepromoveerd op de ethiek van het besturen. Daarover schreef hij ‘De goede bestuurder – dienstbaar en zorgzaam’. Samen met zijn collegae bij Governance Support deed hij onder meer onderzoek naar gedwongen vertrek. Dit resulteerde in het boek ‘Onvrijwillig – lessen uit het gedwongen vertrek van bestuurders’. Hij is al vele jaren actief als docent en moderator in opleidingen voor toezichthouders, bestuurders, hogere leidinggevenden en medisch specialisten, onder meer rond het thema ethiek. In het ‘credo’ op zijn website beschrijft hij wat hem daarin drijft.

Meer informatie over Pieter Wijnsma

Bas Hendrikx

Bas Hendrikx heeft ruime ervaring met het doceren van  wetenschapsfilosofische thema’s.  Hij is onderzoeker, wetenschapper en projectontwikkelaar innovatie aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de diffusie van sociale innovaties, o.a. in het veld van duurzame energie, grassroots ruimtelijke ordening, en Slow Food en heeft ruime ervaring met wetenschappelijk onderwijs binnen het veld van de Ruimtelijke Wetenschappen.

Naast zijn academische activiteiten, werkte hij als adviseur en plaatsvervangend secretaris voor de Provinciale Raad Omgevingsbeleid in Gelderland, is hij betrokken bij projecten omtrent sociale infrastructuur, participatieve planning en binnenstadseconomie bij diverse gemeenten in Gelderland en Zuid-Holland en is hij lid van de Adviesraad voor het Nijmeegse Stadslab.

Meer informatie over Bas Hendrikx