Over ons

Over ons

OVERDENKWERK is in 2015 opgericht vanuit onze passie voor filosofie en de sterke overtuiging dat filosofie ons allemaal enorm kan helpen in  het werk en het dagelijkse leven.

Wij werken met gerenommeerde wetenschappers van diverse universiteiten, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, Tilburg University en de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met diverse praktijkprofessionals bieden zij een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring.

Wij brengen de filosofie tot leven en vertalen deze krachtige gedachten naar de werkvloer, zodat iedereen kan profiteren van de wijsheden die filosofen door de eeuwen heen hebben bedacht en opgeschreven.

Ons team:

Cor van Montfort

Cor van Montfort (dr.) is lid van de Onderwijsraad en als senioronderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij als research fellow verbonden aan Tilburg University.

Van mei 2007 tot en met mei 2015 was hij aan diezelfde universiteit bijzonder hoogleraar ‘Goed bestuur bij publiek-private arrangementen’. Hij onderzoekt hoe publieke belangen kunnen worden geborgd in organisaties en netwerken die publieke en private kenmerken combineren. Hij heeft de afgelopen jaren in binnen- en buitenland o.a. Duitsland, Australië, China en India) veel onderzoek gedaan naar verzelfstandiging, publiek-private samenwerking, publieke waardecreatie, publiek ondernemerschap, goed bestuur, publieke verantwoording en toezicht.

Hij was van 1995 tot 2019 o.a. projectleider, afdelingshoofd en programmamanager bij de Algemene Rekenkamer en was van 2012 tot 2014 ‘gast van de raad’ bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij heeft ruime ervaring in het wetenschappelijk onderwijs en in het geven van trainingen en masterclasses voor bestuurders en toezichthouders in het semipublieke domein (o.a. voor Tias School for business and society, Nyenrode en het Zijlstra-instituut van de VU).

Meer informatie en CV Cor van Montfort

Jeroen Flipse

Jeroen Flipse (drs.) is filosoof, trainer en initiatiefnemer van OVERDENKWERK. Samen met wetenschappers van diverse universiteiten ontwikkelt hij trainingen voor bestuurders, commissarissen en beleidsstrategen onder het motto “Twijfel is het begin van nieuw denken”. Jeroen is op zoek naar filosofisch inzicht en diepere betekenis die de maatschappij duurzaam verder kan helpen. Daarvoor doet hij onderzoek, hij schrijft essays en organiseert filosofische trainingen en denksessies.

Als filosoof is hij bewapend met de gedachten van een breed scala aan filosofen, waaronder Socrates, Plato, Aristoteles, Epicures, Hume, Kant, Nietzsche, Wittgenstein, Sartre en Frankfurt. Hij heeft bijdrages geleverd aan het ISVW (Internationaal Instituut voor de Wijsbegeerte), de BlomBerg Society  en het NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren).

Jeroen heeft meer dan tien jaar ervaring met advieswerk in de (semi) publieke sector en in het bijzonder de corporatiebranche en is raadslid geweest in de stad Utrecht. Hij heeft titels behaald in de wijsbegeerte en managementwetenschappen.

Meer informatie en CV Jeroen Flipse

Bas Hendrikx

Bas Hendrikx heeft ruime ervaring met het doceren van  wetenschapsfilosofische thema’s.  Hij is onderzoeker, wetenschapper en projectontwikkelaar innovatie aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de diffusie van sociale innovaties, o.a. in het veld van duurzame energie, grassroots ruimtelijke ordening, en Slow Food en heeft ruime ervaring met wetenschappelijk onderwijs binnen het veld van de Ruimtelijke Wetenschappen.

Naast zijn academische activiteiten, werkte hij als adviseur en plaatsvervangend secretaris voor de Provinciale Raad Omgevingsbeleid in Gelderland, is hij betrokken bij projecten omtrent sociale infrastructuur, participatieve planning en binnenstadseconomie bij diverse gemeenten in Gelderland en Zuid-Holland en is hij lid van de Adviesraad voor het Nijmeegse Stadslab.

Rob Janssens

Rob Janssens (drs.) studeerde politieke en sociale filosofie. Deze achtergrond helpt hem om concrete vraagstukken van publieke organisaties op een andere manier te bekijken. De communicatieve theorie van Jürgen Habermas en de machts- en disciplineringstheorie van Michel Foucault zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen. De kracht van Rob Janssens is dat hij goed de verbinding weet aan te brengen tussen de concrete werkelijkheid en abstracte beschouwingen daarover.

Rob Janssens werkt als raadsgriffier bij de gemeente Doetinchem. Daarvoor was hij bij diezelfde en bij andere gemeenten concerncontroller, directeur middelen en afdelingshoofd onderzoek&statistiek. Centraal in zijn werk staat de vraag hoe gemeenten en andere (semi) publieke organisaties maatschappelijke waarde kunnen creëren. In al zijn functies probeert hij een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van deze vraag.

Op dit moment is één van de centrale onderwerpen waar Rob zich mee bezig houdt de legitimiteit van ons democratische bestel en dan met name de relatie tussen volksvertegenwoordiger zijn en meer willen overlaten aan de samenleving.

Meer informatie en CV Rob Janssens

Frank Geene

Frank Geene (drs) is misschien wel de meest resultaatgerichte en pragmatische filosofisch denker van ons land. Diepe gedachten zijn mooi, maar hij wil in de eerste plaats antwoord op praktische vragen waarmee hij worstelt. Hoe zeker kan ik zijn van mijn kennis? Hoe kan ik die zekerheid verhogen? Bestaat ‘eigen verantwoordelijkheid’ wel? Wat betekent dat voor het sociaal beleid van de overheid? Kan onze moraal ons wel voldoende in het gareel houden? En zo voort.

Frank studeerde politicologie, bestuurskunde en economie. Hij is vooral geïnteresseerd in ons sociale handelen, als werknemer, kiezer, consument, buur, ondernemer, bestuurder, ambtenaar. Wat moet ik doen? Een vraag naar hoe de wereld in elkaar zit, maar ook een naar onze moraal. Hij heeft geconstateerd dat deze alleen te beantwoorden zijn door de diepte in te gaan: naar de filosofische grondslagen van ons denken.

Meer informatie en CV Frank Geene

Marlou van Paridon

Marlou van Paridon is bedenker en trainer van programma’s die bijdragen aan zingeven aan werk. Daarnaast doceert en begeleidt ze socratische gespreksvoering en is ze docent filosofie van werkgerelateerde thema’s op de ISVW.

Marlou heeft ruim 25 jaar in managementfuncties bij overheid en bedrijfsleven gewerkt, met name op gebied van marketing en communicatie. Ze studeerde filosofie aan de UVA en Philosophy of Management and Organizations aan de VU. In 2017 schreef ze het basisboek “Socratisch gesprek voor beginners.”

Meer informatie en CV Marlou van Paridon